2 Snickare FAQ

Frågor & svar

Frågor & svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Hittar du inte svar på din fråga kan du kontakta oss.

Vanliga frågor och svar kring bygglovsritningar

När behöver man bygglovsritningar och vad är det för något?

Oftast behöver man bygglovsritningar om man ska bygga till, bygga om eller bygga nytt. Det är ritningar man använder i ansökan om bygglov eller bygganmälan som man skickar in till sin respektive kommun. Bygglovsritningarna ska innehålla information om de förändringar som kommer att ske. Exempel på detta kan vara ändring av form, färg och utseende. Ritningarna ska även illustrera hur ditt hus kommer att se ut efter byggnationen.

Får man börja bygga direkt efter man skickat in handlingarna till sin kommun?

Nej, man får inte påbörja byggnationen direkt. Man måste alltid invänta ett startbesked från kommunen. Först efter att man fått det godkänt får man påbörja byggnationen.

Vilka ritningar behövs egentligen?

Det finns många typer av bygglovsritningar och för att nämna några finns det arkiteksritningar, konstruktionsritningar och planritningar. För vissa projekt räcker det med endast en ritning medan andra projekt kan behöva upp emot tre – fyra stycken. Bygglovsritningar behöver dessutom alltid vara fackmannamässigt utförda med detaljerad information.

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?

Det är lite olika beroende på om det är högsäsong eller inte, men normalt sett tar det mellan 4–10 veckor från dess att bygglovshandlingarna är inlämnade. Viktigt att veta är att du alltid måste få din bygglovsansökan godkänd och ett godkänt startbesked innan byggnationen får påbörjas. När du sedan fått ditt godkända startbesked måste den tänkta byggnationen påbörjas inom 2 år och vara färdigställd inom 5 år.

Skulle du påbörja byggnationen innan du fått ett beviljat startbesked kan en sanktionsavgift tas ut av din respektive kommun. En sanktionsavgift är en slags böter man får för att man påbörjat byggnationen innan godkänt startbesked.

Ska man tänka på något speciellt som är viktigt?

Något viktigt att känna till är att bygglovsritningarna är de viktigaste handlingarna i en ansökan. Det är därför väldigt viktigt att ni har tydliga och detaljerade ritningar som är fackmannamässigt utförda. När man pratar om ett fackmannamässigt utfört arbete kan det handla om att ritningarna ska vara skalenliga. Man behöver även använda sig av rätt symboler och markeringar. Görs detta korrekt innebär det också att ni har större möjlighet att få ert bygglov godkänt snabbare. Vi hjälper er gärna att ta fram bygglovsritningar inför ert projekt oavsett vart i landet ni bor!

Bygglovsritningar behövs oftast vid en ansökan?

Som vi nämnde tidigare behöver man oftast bygglovsritningar om man ska bygga om, till eller nytt. Men det gäller även om man vill bygga till eller göra vissa ändringar på den befintliga byggnaden, och det kan då vara olika typer av bygglovsritningar som efterfrågas av kommunen. Exempelvis kan det vara en arkitektritning, konstruktionsritning eller en fasadritning.

En arkitektritning ska illustrera hur ditt hus kommer att se ut efter byggnation, ska det dit några nya fönster? Är det en tillbyggnad eller kanske en takkupa som är planerad? Oavsett förändring ska denna finnas med på en arkitektritning.

En konstruktionsritning ska däremot beskriva byggnadens bärande konstruktion. Det kan vara gällande grundkonstruktionen, stommen eller takstolar.

Vad är skillnaden mellan ett bygglov och en bygganmälan?

En enkel skillnad är att bygglov används för större och mer komplicerade byggen medan en bygganmälan vanligtvis används för enklare och mindre byggnationer. Bygganmälan och attefallsregler har en del krav för att det ska gå under anmälan och inte bygglov, det gäller exempelvis attefallshus som har en del restriktioner. Restriktioner finns på projekt som går under attefallsregler och bygganmälan för att det bryter mot planbestämmelser I
detaljplaner. Reglerna finns till för att du som bor i ett detaljplanerat område
där du inte har möjlighet att bygga till huset enligt detaljplan ändå ska ha möjlighet att exempelvis bygga till huset med 15kvm, förutsatt att tillbyggnaden följer reglerna. Det är dock samma bygglovsritningar som krävs av kommunen oavsett om det är ett bygglov eller en bygganmälan du ansöker om.

Bygglov är ett tillstånd om att få bygga nytt, bygga till eller bygga om. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank, en mur eller anordna andra upplag på din tomt. Syftet med tillståndet är att säkerställa att projektet ska följa lokala regler för markanvändning och byggande. Din ansökan om bygglov ska skickas in till din respektive kommun.

Bygganmälan är en anmälan till kommunen med samma kvalitet på ritningar som för bygglov. Det gäller för projekt som inte kräver ett bygglov. Två exempel kan vara ett Attefallshus på max 30 kvm eller en Friggebod. Denna bygganmälan likt ansökan om bygglov ska skickas in till din respektive kommun. En bygganmälan har lägre hanteringsavgift hos kommunen än bygglov och brukar även ha en snabbare hanteringsprocess hos bygglovshandläggaren.

En viktig detalj gällande bygganmälan och attefallsregler är att de bara kan nyttjas en gång per fastighet. Ett hus kan till exempel endast nyttja bygganmälan för att bygga till huset med 15kvm en gång sedan är den möjligheten förbrukad. Skulle en attefallstillbyggnad byggas i 10kvm skulle endast 5 kvm återstå av de 15 kvm som kan nyttjas för just attefall tillbyggnad.

Är bygglovsritningar är ett samlingsnamn?

Ja, det stämmer. Bygglovsritningar är ett samlingsnamn för flera ritningar och kallas för bygglovshandlingar. Det är olika vilka ritningar som behövs inför olika projekt. Ibland behövs endast en ritning och ibland behövs det flera stycken olika.

Ibland kan det även behövs komplementritningar. Det kan vara att man behöver mer information på en redan befintlig ritning. Vid större och mer komplexa projekt kan exempelvis en konstruktionsritning efterfrågas. Vi har byggingenjörer som är experter inom detta område och som därmed ser till att du får de bygglovshandlingar som du behöver direkt. Ibland kan dessvärre vissa kommuner oförutsägbart efterfråga efter fler ritningar än tänkt. Detta löser vi då så snabbt vi bara kan för att processen ska gå som planerat och bli så snabb som möjligt!

Här nedan hittar du information om de olika bygglovsritningarna

Arkitektritning (A-ritning)

En arkitektritning behövs alltid vid ansökan om bygglov eller vid en bygganmälan. En arkitektritning ska illustrera hur ditt hus kommer att se ut efter byggnationen. Det gäller vid ändring av färg, form och utseende. Bygglovshandlingen ska även ge detaljer angående storlek, placering och måttsättning.

Planritning är en av de vanligaste ritningarna som ska skickas in till kommunen. Mängden bygglovshandlingar beror på vilken kommun som projektet befinner sig i och vilken typ av ändring som ska utföras. Vissa kommuner kan även kräva komplementritningar som konstruktionsritningar och U-värdeberäkningar. De vanligast ritningarna som ingår i samlingen arkitektritningar är, planritning, fasadritning, sektionsritning samt situationsplan.

 

Konstruktionsritning (K-ritning)

Det är en ritning som i detalj beskriver hur byggnaden ska byggas. Det är oftast vid större och mer omfattade byggnationer denna bygglovsritning behövs. Några exempel kan vara vid nybyggnationer och tillbyggnader, eller vid en större och mer omfattande renovering.

Ibland kan det även behövas fler bygglovsritningar i samband med din bygglovsansökan, det kan exempelvis vara en sektionsritning med konstruktionsdetaljer på en viss del av byggnaden som efterfrågas av din kommun.

Planritning

En planritning är en illustration som visar planlösningen ovanifrån. Man har då gjort en bygglovsritning för att få en överblick på byggnadens innehåll, funktion och visa förhållandena mellan utrymmen. Likaså ska diverse funktioner tillgodoses som badrum, förvaring, tillgänglighet och mycket mer på de olika våningsplanen.

Vid ändring i en planritning ska det tydligt framgå vilken del som är avsedd att ändras, viktigt är också att datumet som är planerat för denna ändring finns
med i ansökan. Några exempel vid ändrad planlösning kan vara att flytta avlopp eller att riva en vägg.

En planritning ska oftast innehålla följande:

 • Funktionen för respektive rum
 • De olika sektionerna/rummen på respektive våningsplan
 • Placering av fönster och dörrar
 • Ytan i respektive utrymme i kvadratmeter
 • Byggnads- och bruttoarea på respektive våningsplan
 • Placering på fast inredning
 • Var varje sektion är tagen (man ska på planritningen kunna referera till vart sektionen är tagen ifrån)

Fasadritning

En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt. Det är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån från normalt sett fyra väderstreck. Det befintliga utseendet ska redovisas i fasadritningen vid ändring av byggnaden samt de planerade åtgärderna på den nya fasaden. Varje fasad ska redovisas vart den vetter emot, exempelvis fasad mot norr.

Om du ska göra en åtgärd som förändrar marknivåerna ska både nuvarande och blivande marknivå finnas med på bygglovsritningen.

En fasadritning ska oftast innehålla följande

 • Färg och material på fasad, tak och övriga detaljer
 • Nya och gamla marknivåer
 • Åtgärder som berör tillbyggnad, exempelvis byggnadens höjd, bredd och form)
 • Fönster
 • Skorsten
 • Trappor
 • Dörrar
 • Skärmtak
 • Ramper

Sektionsritning

En sektionsritning ska visa en genomskärning av byggnaden och visar bland annat bjälklag, tak och framförallt vånings- och rumshöjd. Denna bygglovsritning behövs nästan lika ofta som en planritning om du ska bygga nytt eller göra förändringar där rumshöjder är relevanta.

En sektionsritning ska oftast innehålla följande:

 • Byggnadens olika höjder
 • Bjälklagens placering
 • Nivån för färdigt golv
 • Grundläggning
 • Taklutning

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som utförs på ett kartunderlag som visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen. I situationsplanen ska det framgå vilken typ av åtgärd som planeras att utföras på byggnaden, var åtgärden är placerad, utvändiga mått, och avstånd till intilliggande byggnader och tomtgränser. Situationsplanen tas fram utifrån en nybyggnadskarta som tillhandahålls av din respektive kommun. Kontakta din kommun för att få fram ditt kartunderlag.

En situationsplan ska oftast innehålla följande:

 • Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringen
 • Placering på tomten
 • Avstånd till tomtgräns
 • Avstånd till eventuell allmän väg
 • Avstånd till befintlig bebyggelse samt placering på denna
 • Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 • Intilliggande fastigheter
 • Anslutning till vatten och avlopp

Takstolsritning

Av estetiska eller praktiska skäl kan det vara lämpligt att byta konstruktionen på taket vid en takrenovering, det vill säga byta ut takstolarna som bär taket. Många hus kan ha dålig avrinning och hantering av vatten på låglutande tak. Därför är det en bra idé vid takrenovering att byta form på taket för att minska fuktbelastning och undvika risk för fuktskador. Vid byte från låglutande tak till sadeltak behövs det nya takstolar och vi hjälper er gärna med dessa ritningar! Det kommer då förmodligen behövas ritningar för både fasadändring och för nya takstolar.

En takstolsritning visar konstruktionen på en takstol samt en beräkning på bärförmågan. Ritningen ska också visa att takets hållfastighet beräknats enligt aktuella konstruktionsregler EKS 11. En beräkning gällande aktuell snözon för fastigheten ska redovisas på ritningen. Hos oss får du takstolsritningarna med bland annat beräkningsunderlag, virkesdimensioner och monteringsanvisningar med dimensioner för spikplåt. Takstolarna kan antingen byggas på plats med spikplåt eller tillverkas i fabrik med pressplåt.

Efter att du mottagit din takstolsritning av oss behöver vi ett godkännande av denna. Det innebär att du som kund behöver se över så att utseendet och alla mått stämmer överens med det du vill ha. Du behöver dock inte lägga energi på att kolla så att det uppfyller alla byggnormer, det har vi självklart redan gjort!

Skulle du ha önskemål om ev. justeringar behöver du ta kontakt med den konstruktör som framställt ritningen. Gör gärna det så snart som möjligt så att dessa önskemål kan justeras. Tänk dock på att det kan vara svårt att göra större ändringar i detta skede och det kan då istället behövas en helt ny ritning. Glöm inte att vi är rikstäckande och kan framställa dina bygglovsritningar oavsett vart i landet du bor. Vi erbjuder dessutom alltid en personlig kontakt som är med er hela vägen från ansökan till beviljat startbesked.

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Våra samarbetspartners.

Kom igång med ditt projekt

Går du i byggtankar?

Kontakta oss och få en kostnadsfri offert!

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

När du skickar din förfrågan godkänner du att vi sparar dina uppgifter