Bygglovsritningar

När behöver man bygglovsritningar och vad är det för något?
Går ni i tankar på att bygga om, till eller helt nytt? Då behöver man oftast bygglovsritningar! Det är ritningar som man använder för ansökan om bygglov eller bygganmälan via sin respektive kommun. Bygglovsritningarna ska innehålla information om de förändringar som kommer att ske. Exempel på detta kan vara ändring av form, färg och utseende. Ritningarna ska även illustrera hur ert hus kommer att se ut efter byggnationen.
Vilka ritningar behövs egentligen?

Något att känna till är att det finns många olika typer av bygglovsritningar. För att nämna några finns det arkitektritningar, konstruktionsritningar och planritningar. För vissa projekt räcker det ibland med endast en ritning medan andra projekt kan behöva upp emot tre – fyra stycken. Bygglovsritningar behöver dessutom alltid vara fackmannamässigt gjorda med detaljerad information.

Efter att er bygglovsansökan skickats in till er respektive kommun så måste ett startbesked inväntas. Det är först efter att man fått startbeskedet godkänt som man får påbörja byggnationen.

Vi hjälper er!

Anlitar ni oss så är med er under hela bygglovsprocessen. Vi hjälper er alltså gärna med att ta reda på vilka bygglovsritningar ni behöver för ert respektive projekt. Därefter så hjälper våra väl erfarna byggingenjörer er med att rita upp alla de ritningar som kan komma att efterfrågas. Vet ni något mer som är riktigt bra? Vi utför dessa typer av bygglovsritningar oavsett vart i landet ni bor!

Här nedan kan ni läsa om vilka olika bygglovsritningar det finns och när dessa kommer att behövas. Kolla gärna in vår bygglovsguide också för mer information om olika projekt. Där listar vi även vilka projekt som behöver bygglov eller endast en bygganmälan!

sektionsritnig

Bygglovsritningar brukar oftast behövas vid en ansökan
Man behöver oftast bygglovsritningar om man vill bygga en ny byggnad. Detta gäller även om man vill bygga till eller göra vissa ändringar på den befintliga byggnaden. Det kan vara olika typer av bygglovsritningar som efterfrågas av er kommun. Exempelvis så kan det vara en arkitektritning, konstruktionsritning eller en fasadritning. En arkitektritning ska tex illustrera hur ert hus kommer att se ut efter byggnation. Ska det dit några nya fönster? Är det en tillbyggnad eller kanske en takkupa som är planerad? Oavsett förändring ska denna finnas med på arkitektritningen. En konstruktionsritning ska däremot beskriva byggnadens bärande konstruktion. Det kan vara gällande grundkonstruktionen, stommen eller takstolar.

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?
När er bygglovsansökan sen är inlämnad till er respektive kommun görs oftast en första granskning. Detta tar normalt sett mellan 4–10 veckor från dess att bygglovshandlingarna är inlämnade. Ibland kan processen för beviljad bygglovsansökan gå ännu snabbare men denna tid kan man som vanligast räkna med. Er bygglovsansökan behöver sedan bli godkänd och ett startbesked behövs tilldelas innan bygget får påbörjas. Annars kan en sanktionsavgift tas ut av er respektive kommun. Det är en slags böter man får för att man startat byggnationen innan man fått ett beviljat startbesked från sin kommun. När ni sedan fått ett beviljat startbesked måste ni börja bygga inom 2 år och vara färdiga inom 5 år.

Ska man tänka på något speciellt som är viktigt?
Något viktigt att känna till är att bygglovsritningarna är de viktigaste handlingarna i en ansökan. Det är därför väldigt viktigt att ni har tydliga och detaljerade ritningar som är fackmannamässigt utförda. När man pratar om ett fackmannamässigt utfört arbete kan det handla om att ritningarna ska vara skalenliga. Man behöver även använda sig av rätt symboler och markeringar. Görs detta korrekt innebär det också att ni har större möjlighet att få ert bygglov godkänt snabbare. Vi hjälper er gärna att ta fram bygglovsritningar inför ert projekt oavsett vart i landet ni bor!

Bygglovsritningar är ett samlingsnamn
Ja, det stämmer korrekt. Bygglovsritningar är ett samlingsnamn för flera ritningar och kallas för bygglovshandlingar. Det är olika vilka ritningar som behövs inför olika projekt. Ibland behövs endast en ritning och ibland behövs det flera stycken olika.

Ibland kan det även behövs komplementritningar. Det kan vara att man behöver mer information på en redan befintlig ritning. Vid större och mer komplexa projekt kan ex en konstruktionsritning efterfrågas. Då våra byggingenjörer är experter inom detta område ser vi till att ni får de bygglovshandlingarna ni behöver direkt. Ibland kan dessvärre vissa kommuner oförutsägbart efterfråga efter mer ritningar än tänkt. Detta löser vi då så snabbt vi bara kan för att processen ska gå som planerat och bli så snabb som möjligt!

Så, vad är då skillnaden mellan ett bygglov och en bygganmälan regelmässigt?

Bygglov är ett tillstånd om att få bygga nytt, bygga till, bygga om eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning. Syftet med tillståndet är att säkerställa att projektet ska följa lokala regler för markanvändning och byggande.

Bygganmälan är i svensk bygglagstiftning en anmälan som byggherren ska göra för vissa åtgärder som inte kräver ett bygglov. Tex byggnation av ett attefallshus på max 30 kvm eller byggnation av en friggebod. Byggherren gör då en anmälan till byggnadsnämnden.

För att nämna en enkel skillnad mellan bygglov och bygganmälan är att bygglov används för större och mer komplicerade byggen. En bygganmälan används vanligtvis för enklare byggen. Det är dock samma bygglovsritningar som krävs av er kommun oavsett om det är ett bygglov eller en bygganmälan ni ansöker om. Skillnaden är att bygganmälan har en snabbare process och är billigare för er som kund. I båda fallen måste ett startbesked inväntas innan byggnationen får påbörjas.

Här nedan har vi lisat olika typer av ritningar som kan efterfrågas av kommunen vid bygglov eller en bygganmälan. Vi har även skrivit ner exempel på fall där det kan behöva skickas in flera bygglovsritningar. Kom sedan ihåg att ni alltid är varmt välkomna att höra av er till oss vid frågor!

Vad innebär de olika ritningarna mer ingående?

Arkitektritning, så kallad A-ritning.

En arkitektritning behövs alltid vid sökande av bygglov eller vid en bygganmälan. Arkitektritningar ska illustrera hur ert hus kommer att se ut efter byggnation. Detta gäller även vid ändring av färg, form och utseende. Bygglovshandlingen ska även ge enklare detaljer angående storlek och måttsättning. En planritning ska alltid skickas in tillsammans med arkitektritningen. Mängden handlingar beror på vilken kommun som projektet ska byggas i och vilken typ av ändring som ska göras. Vissa kommuner kräver även komplement som konstruktionsritningar och U-värdeberäkningar.

Okej, vad är en U-värdeberäkning tänker ni nu kanske? Ett U-värde anger hur bra en hel byggnadsdel isolerar, exempelvis en vägg. Det är olika mellan kommunerna hur denna typ av beräkning efterfrågas. Vi hjälper er gärna att ta reda på det!

Konstruktionsritning, så kallad K-ritning.

Det är en ritning som i detalj beskriver hur byggnaden ska byggas. Ofta behövs denna typ av bygglovshandling vid större och mer omfattade byggnationer. Exempelvis vid nybyggnationer och tillbyggnationer, eller vid en större mer omfattande renovering.

Ibland kan det även komma att behövas flera ritningar i samband med er bygglovsansökan. Det kan ex vara konstruktionsdetaljer på en sektionsritning som efterfrågas av kommunen. Konstruktionsritningar används ofta vid startbesked och tekniska samråd. Detta för att visa att byggnaden uppfyller dagen byggstandard.

En ritning ska oftast innehålla följande:

 • Vad som finns på ritningen
 • Vem som har gjort ritningen
 • Datum
 • Skala
 • Fastighetsbeteckning

Planritning

En planritning är en illustration som visar en byggnad från ovan. Man har då gjort en ritning för att få en överblick på byggandens innehåll och visa förhållandena mellan utrymmen. Likaså ska diverse funktioner på de olika våningsplanen finnas med. Vid ändringar i en planritning ska det tydligt framgå vilken del som är avsedd att ändras. Viktigt att datumet som är planerat för denna ändring också finns med. En ändring av planlösningen kan tex vara att flytta avlopp eller att riva en vägg.

En planritning ska oftast innehålla följande:

 • Funktionen för respektive rum
 • De olika sektionerna/rummen på respektive våningsplan
 • Placering på fönster och dörrar
 • Ytan i respektive utrymme i kvadratmeter
 • Byggnads- samt bruttoarea på respektive våningsplan
 • Placering på fast inredning
 • Var respektive sektion är tagen. (man ska på planritningen kunna referera till vart sektionen är tagen ifrån)

Fasadritning

En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt. Det är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån från normalt sett fyra väderstreck. Det befintliga utseendet ska även redovisas i fasadritningen vid ändring av byggnaden. Samt de planerade åtgärderna på den nya fasaden. Varje fasad ska redovisas vart den vetter emot, ex fasad mot norr. Om ni ska göra en åtgärd som förändrar marknivåerna ska även nuvarande och blivande marknivå ritas in.

En fasadritning ska oftast innehålla följande:

 • Färg och material på fasad, tak och övriga detaljer
 • Nya och gamla marknivåer
 • Åtgärder som berör tillbyggnad (ex byggnad höjd, bredd och form)
 • Fönster
 • Skorsten
 • Trappor
 • Dörrar
 • Skärmtak
 • Ramper

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden och visar bland annat bjälklag, tak och våningshöjd. Skulle ni bygga nytt eller göra förändringar som påverkar konstruktionen behövs en sektionsritning. Vid snedtak avgränsas bostadsutrymmet 0,6 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter. Enligt svensk standard kallas detta för mätvärde utrymme.

En sektionsritning ska oftast innehålla:

 • Byggnadens olika höjder
 • Bjälklagens placering
 • Nivån för färdigt golv
 • Grundläggning
 • Taklutning

Situationsplan

En situationsplan är en illustration från ovan. Detta visar tomten och dess byggnader samt omgivningen. Det ska tydligt framgå vilken typ av åtgärd som planeras att göras på byggnaden. Situationsplanen tas fram utifrån en nybyggnadskarta som tillhandahålls av respektive kommun. Så kontakta er kommun för att få fram ert kartunderlag.

En situationsplan ska oftast innehålla:

 • Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringens
 • placering på tomten
 • Avstånd till tomtgräns
 • Avstånd till eventuell allmän väg
 • Avstånd till befintlig bebyggelse samt placeringen på denna
 • Totalmåttet på den aktuella byggnaden
 • Intilliggande fastigheter
 • Anslutning till vatten och avlopp

Fråga mig!

Emil Holm

Emil Holm

Byggingenjör/Projektledare

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.